Size: 14.6" (37.0 cm) L x 2.8" (7.0 cm) W x 2.0" (5.2 cm) H
Power: 90 W
Voltage: AC 110V-120V/60Hz  220V-240V/50Hz